Pozivamo vas na Dane makedonske kulture 2019.

ogodišnje izdanje Dana makedonske kulture započinje ovaj petak, 08. studenog u 19,30 h u prostorijama MKD Ilinden, Matačićeva 5, Rijeka bogatim umjetničkim programom.

Održat će se književno-poetska večer u suradnji sa Hrvatskim književnim društvom iz Rijeke gdje će se dodijeliti književna nagrada "Književno pero" Giacomo Scottiju i Slavki Klikovac.
Uvodnu riječ održat će lektorica za makedonski jezik Biljana Stojanovska.

Večer je to i kada će svečano biti otvorena samostalna izložba makedonske umjetnice Slobodanke Gavrilovske.

Nadamo se da ćete svojim prisustvom uveličati ovo događanje, a i nadolazeća događanja Dana makedonske kulture 2019.!

*
Održavanje manifestacije omogućeno je sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja, sredstvima Primorsko-goranske županije, te svesrdnom pomoći: Grada Rijeke, Vijeća MNM za grad Rijeku, Vijeća MKNM za PGŽ i nesebičnim zalaganjem svih pojedinaca u realizaciji ovog programa, na čemu im najtoplije zahvaljujemo.

**********************
Овогодинешното издание на Деновите на македонската култура започнува в петок, 8 ноември, во 19.30 часот во просториите на МКД „Илинден“, Матачиќева 5, Риека, со богата уметничка програма.

Во соработка со Хрватското книжевно друштво од Риека, ќе се одржи книжевно-поетска вечер, каде што на Џакомо Скоти и на Славка Кликовац ќе им се додели наградата „Книжевно перо“. Воведна реч ќе одржи лекторката за македонски јазик Биљана Стојановска.

Истата вечер свечено ќе биде отворена самостојната изложба на македонската уметница Слободанка Гавриловска.

Се надеваме дека со своето присуство ќе го збогатите овој настан, а и претстојните настани од Деновите на македонската култура 2019!

*Одржувањето на манифестацијата е овозможено со средства од државниот буџет на Република Хрватска, со посредство на Советот за национални малцинства при Владата на Република Хрватска и на Министерството за наука и образование, со средствата од Приморско-горанската жупанија, како и со сесрдната помош на Градот Риека, Советот МНМ за Градот Риека, Советот МКНМ за ПГЖ и со несебичното залагање на многу поединци да се реализира оваа програма, на што од сè срце им благодариме.

Dani MK kulture 2019 program

FACEBOOK

facebook_page_plugin